Categorieën

Verlanglijst

Nog geen producten

Nieuwsbrief

                                                          ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TCH B.V.,
                    ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder nummer 60567309

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en winkel van Tuincentrum Holland.

 Algemeen
-Tot aan ontvangst van de betaling op een factuur blijven de goederen eigendom van TCH B.V..
-TCH B.V. is niet gehouden aan offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel van een offerte of aanbieding, dan wel  bij 
 een kennelijke vergissing, verschrijving, typ- of zetfout.
-Aan aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk gedaan namens TCH B.V. kunnen geen rechten worden 
 
ontleend.
-TCH B.V. levert de goederen uitsluitend af tegen contante betaling of indien voorafgaand aan de levering het volledige
 factuurbedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven.
-Bestellingen worden binnen 72 uur afgeleverd, vanzelfsprekend indien de bestelde producten op voorraad zijn.    

 Mochten producten niet op voorraad zijn, dan zal de koper hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht zodat er
 door TCH B.V. vervolgens voor koper en samen met koper naar een passende oplossing kan worden gezocht.
-TCH B.V. zal de verkoop van goederen niet gestand doen indien TCH B.V. weet of ernstige reden heeft te
 vermoeden dat de gekochte goederen gebruikt zullen worden voor feiten die strafbaar gesteld zijn in de Opiumwet.
-TCH B.V. zal een reeds afgesloten koopovereenkomst ontbinden indien TCH B.V. weet of ernstige reden heeft te
 vermoeden dat de geleverde  goederen gebruikt zullen worden voor feiten die strafbaar gesteld zijn in de Opiumwet.
-Indien de factuur, pakbon of vrachtbon is getekend bij aflevering van de goederen, zijn de geleverde goederen door 
 koper geaccepteerd.

 Retour goederen winkel
-
De koper is verplicht de door TCH B.V. aan koper geleverde goederen direct na ontvangst te

 controleren en eventuele gebreken en/of beschadigingen binnen een termijn van 24 uur aan TCH B.V. te melden. Na deze
 termijn is TCH B.V. gerechtigd klachten over eventuele gebreken en/of  beschadigingen niet meer in behandeling te nemen.
-Het geleverde moet nieuw, schoon, ongebruikt, onbeschadigd,  in de originele verpakking en samen met de factuur

 aan TCH B.V. worden aangeboden om te kunnen komen tot een beoordeling  of de goederen retour worden
 genomen door TCH B.V..
-Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen op de rekening van de koper gestort worden, retourbedragen  worden niet
 contant uitbetaald.
-Het geleverde wordt door de technische dienst van TCH B.V. of van de fabrikant van het geleverde gecontroleerd
 voordat er tot crediteren van de koopsom wordt overgegaan.
-Speciaal op bestelling gemaakte goederen en/of maatwerk vallen buiten het recht om deze
 goederen retour te geven.

Retour goederen webshop
-
Bij  internetbestellingen geldt dat de koper tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd heeft om gebreken en/of

 beschadigingen aan TCH B.V. te melden.
-Bij internetbestelling heeft koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, zonder specifieke opgaaf van
 redenen, de goederen te retourneren.
-Het geleverde moet  schoon, ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en samen met de aankoopfactuur aan 
 TCH
B.V. worden aangeboden.
-Na ontvangst van de retour gestuurde goederen zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen op de bankrekening van de koper
 teruggestort worden.
-De kosten van enige retourzending zullen nooit worden vergoed door TCH B.V..
-Speciaal op bestelling gemaakte goederen en/of maatwerk vallen buiten het recht om deze goederen te  retourneren.

 Garantiebepalingen
-
Op de door TCH B.V. geleverde goederen worden geen andere of meer uitgebreide garanties verstrekt door TCH B.V. dan
 die door de betreffende producent of leverancier worden gegeven.              
-De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.
-Het geleverde wat ter reparatie wordt aangeboden dient franco aan het adres van TCH B.V. afgeleverd te worden. 
 Tevens behoudt TCH B.V. zich het recht voor de kosten van een reparatie of onderzoek aan de koper in rekening te brengen.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en zijn tevens gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Den Haag.